Ἐπιστήμη καὶ θεολογία

Ἡ θεολογία διδάσκει βασιζομένη στὴν ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπιστήμη ἀποφαίνεται βασιζομένη στὴν ἀνακάλυψι τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία, ὅταν κάποιος ἀρνῆται ἐμ­μόνως τὴν ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀποκόπτει ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν πιστῶν, τὸν ἀφο­­ρί­ζει. Στὴν ἐπιστήμη, ὑπάρχει ἐλευθερία στὴν διατύπωσι κάθε ἀπόψεως, ἐφ᾽ ὅ­σον αὐτὴ βασίζεται σὲ ἀληθινὰ στοιχεῖα καὶ δι­ακρίνεται ἀπὸ ἐντιμότητα στὴν ἔρευνα. Ὑ­πάρχει θέσις καὶ ἀντίθεσις, ἀπὸ τὴν ὁ­ποία ἡ ἐπιστήμη προχωρεῖ στὴν σύνθεσι, γιὰ νὰ πλησιάσῃ τὴν ἀλήθεια ἡ ὁποία εἶνε κρυμ­μένη στὸν κόσμο τοῦ Δημιουργοῦ.

Θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀ­φορίσῃ κάποιον ἐπιστήμονα γιὰ τὶς ἐπιστημονικὲς θέσεις του; Κάτι τέτοιο ἔκανε ὁ Πάπας (τὸ 1633, μετὰ τὸ σχίσμα), ὅταν ὡ­δήγησε τὸν Γαλιλαῖο στὴν Ἱερὰ Ἐξέτασι γιατὶ διατύπωσε τὴν θεωρία (σήμερα ἀποδε­δειγμένη) ὅτι ἡ Γῆ κινεῖται γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιο. Γι᾽ αὐτὲς καὶ τὶς παρόμοιες κινήσεις τους οἱ πάπες αὐτοαναιρέθηκαν ἀργότερα, ἀλλὰ καὶ σκανδάλισαν ὅλο τὸν κόσμο.

Κατὰ παρόμοιο τρό­πο πιστεύουμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία (ἐν συνόδῳ) δὲν μπορεῖ νὰ πῇ σή­μερα –ὡς πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς ἀποτελε­σμα­τικότητος στὴν ὑγεία–, ἐὰν συντάσσεται ἐπισήμως μὲ τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ ὑπο­στηρίζουν τὰ ἐμβόλια γιὰ τὸν κορωναϊὸ ἢ μὲ τοὺς ἐξ ἴσου σοβαροὺς ἐπιστήμονες (Μοντανιέ, Μπαγκτί, Ἰωαννίδης κλπ.) ποὺ τὰ ἀμφισβητοῦν. Οὔτε μπορεῖ νὰ πῇ, ὅτι ὅ­σοι ἔχουν τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη ἄποψι πρέπει νὰ σιωπήσουν ἢ νὰ ἀποσυρθοῦν στὰ κελλιά τους.

Γιά φαντασθῆτε, τί σάλος θὰ γινόταν ἂν π.χ. ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ­λάδος ὑποστήριζε τὶς ἀπόψεις τῶν ἰατρῶν ποὺ εἶνε ἀντίθετοι στὰ ἐμβόλια καὶ διακήρυττε, ὅτι ὅσοι εἶνε ὑπὲρ τῶν ἐμβολί­ων θὰ πρέπῃ νὰ σιωπήσουν εἰ δ᾽ ἄλλως νὰ «πᾶνε σπίτια τους ἢ στὰ κελλιά τους».

Ἐκκλησία καὶ πολιτειακὴ ἐξουσία

Τὸ ἴδιο ἰσχύει ὅσον ἀφορᾷ καὶ στὴν συμ­­πόρευσι μὲ τὴν ἑκάστοτε πολιτειακὴ ἐξουσία. Στὴν περίοδο τῆς ἑπταετίας στὶς τελούμενες κατ᾽ ἔτος ἐθνικὲς ἑορτὲς ἐντὸς τῶν ναῶν ἡ Πολιτεία ὥριζε ὁμιλητάς, οἱ ὁποῖοι μιλοῦ­σαν ὄχι μόνο γιὰ τὸ νόημα τῆς ἑκάστοτε ἑορτῆς, ἀλλὰ ἐκθείαζαν καὶ τὴν τότε κυβέρνησι. Λίγοι ἦ­ταν τότε οἱ ἱ­εράρχες ποὺ ἀντιστάθηκαν σ᾽ αὐτὲς τὶς «παραφωνίες». Μεταξύ τους καὶ ὁ μακαριστὸς Αὐ­γουστῖνος Φλωρίνης, ὁ ὁποῖος δέχθηκε πόλεμο γι᾽ αὐτή του τὴν ἀντίδρασι, ἀλλὰ δὲν ὑποχώρησε. Με­τὰ τὴν ἑπταετία ὅμως φάνηκε πόσες ψυχὲς σκανδαλίσθηκαν μ᾽ αὐτὴ τὴν χρησιμοποίησι τῆς Ἐκ­κλησίας γιὰ στήριξι καὶ προβολὴ τῆς ἐξουσίας.

Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ σήμερα. Ἡ συμπόρευσι αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἐξουσία ἤδη σκανδαλίζει· καὶ αὐτὸ θὰ φανῇ ἀκόμη περισσότερο, ὅταν ἡ παροῦσα ἐξουσία θὰ ἀπέλθῃ.

Διαφορετικὸ εἶνε τὸ ζήτημα τῆς βιοηθι­κῆς. Ἐ­ὰν κάποια ἰατρικὴ μέθοδος εἶνε ἀν­τίθετη στὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖ ἡ Ἐκκλησία ὀ­φείλει νὰ ἐκφέρῃ τὸν λόγο της ἀν­εξαρτήτως τῶν ἀντιδράσεων ποὺ θὰ ἐγερθοῦν ἀ­πὸ ὁπουδήποτε. Ἐ­ὰν χρησιμοποιοῦνται λ.χ. κύτταρα ἀπὸ ἐκτρωμένα ἔμβρυα, σὲ ὁποιοδήποτε στά­διο παραγωγῆς κά­ποιου φαρμάκου ἢ ἐμβολίου, αὐτὸ δὲν μᾶς καθι­στᾷ αὐτόχρημα μετόχους ἐγκλήματος (τῆς ἐκ­τρώσεως), ὅ­ταν ἐνσυνειδήτως τὸ ἀποδεχόμαστε;

Εὐχόμαστε νὰ ἐπικρατήσῃ στὴν ἱεραρχία μας τὸ φῶς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ποὺ μόνο αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ τὴν Ἐκ­κλησία μας νὰ περάσῃ ἀπὸ τὶς Συμπληγάδες πέτρες ποὺ ἔχουν στήσει στὴν πορεία της.