Ἡ παρουσία ἀσεβῶν πολιτικῶν στοὺς ναούς: ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ὅταν κάποιος ἀρνῆται, προδίδῃ τὴ φύσι του ἐν­συνειδήτως καὶ καυχιέται γι᾽ αὐτὸ χωρὶς ἴχνος ντρο­πῆς, φυσικὸ εἶνε, νὰ ἀρνεῖ­ται καὶ τὴν πατρίδα του καὶ τὴν οἰ­κογένειά του καὶ τὴν θρησκεία του, «δὲν ἔχει ἱε­ρὸ καὶ ὅσιο» ποὺ λέει ὁ λαός μας. Γι᾽ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἐκ­πλησ­σώμαστε, ὅταν «ὑ­πε­ρ­ήφανοι ὁμοφυλόφιλοι» πα­­ρελαύνουν ἀσεβώντας πά­νω σὲ ἱερὰ καὶ ὅσια, ὅταν φωνάζουν «νὰ πεθάνῃ ἡ οἰ­κο­γένεια, νὰ πεθάνῃ ἡ Ἑλλάδα γιὰ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς» (ἀ­­λή­θεια, ἂν πεθάνῃ ἡ οἰκογένεια, ἂν πεθάνῃ ἡ Ἑλλάδα, πῶς θὰ ζήσουμε ἐμεῖς;), ὅ­ταν κρατοῦν ἐπιγραφὲς ποὺ γράφουν: Destroy Greece (= Καταστρέψτε τὴν Ἑλλάδα).

Μαζὶ μ᾽ αὐτοὺς κατατάσσονται καὶ ὅσοι βουλευτὲς ψήφισαν καὶ θεσμοθέτησαν τὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, παραδίδοντάς τους κάτι ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει. Ἀ­φοῦ οἰκογένεια καὶ γάμος προϋποθέτουν ἄνδρα καὶ γυ­­ναῖκα. Ὅ­λοι αὐτοί, ὅταν ἐμ­φανί­ζων­ται σὲ ἐκκλησίες σὲ ἐπίσημες ἑορτὲς κλπ., δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ἐμπαίζουν. Ἐμπαίζουν τὴν πίστι, τοὺς πιστοὺς χάριν ἄ­γρας ψήφων καὶ γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴ διασπορὰ τοῦ βδελύγματος τῆς ὁμοφυλοφιλί­ας καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ πλέον ἔ­χοντας καταπατήσει τὴ συν­είδησί τους δὲν αἰσθάνονται καμμία τύψι γι᾽ αὐτὴ τὴν ὑ­ποκρισία. Ζώντας χωρὶς Θεό, δὲν ἔχουν πρόβλημα νὰ ἐμ­παίξουν ὅ,τι οἱ ἄλλοι πιστεύ­ουν. Ἂς θυμηθοῦμε, ὅτι ὁ ἀπ. Παῦλος λέει, ὅτι ὁ ἴ­διος ὁ ἀντίχριστος θὰ ἐν­θρο­νιστῇ μέσα στὸ ναὸ τοῦ Θε­οῦ ὡς Θεός (Β´ Θεσσ. 2,4). Καὶ οἱ πρόδρομοί του λοι­πὸν ἀφόβως παρρησιάζονται μέσα στὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπίσημα πρόσωπα.

Τὸ θέμα εἶνε ἐμεῖς οἱ λεγόμενοι πιστοὶ πῶς θὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουμε; Χλιαρά, ἀ­­διάφορα; Ἡ Ἀποκάλυψις λέει γιὰ τὴν Βασιλεία τῶν οὐ­­ρανῶν· «Ἔξω οἱ κύνες» (22,15). Καὶ ἡ Ἐκκλησία ποὺ εἶνε ἡ ἐνσάρκωσις τῆς Βασιλείας ἐ­πὶ γῆς δὲν πρέπει νὰ πῇ· «Ἐ­κὰς (μακριά) οἱ βέβηλοι»; Ἐξ­άλλου τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιο Πνεῦ­μα ἐλέγχει τὸν ἐπίσκοπο τῆς Περγάμου, ὅτι ἔχει ἐκεῖ «κρα­τοῦντας τὴν διδα­χὴν τῶν Νικολαϊτῶν» (Ἀποκ. 2,15).

Ὁ μακαριστὸς π. Αὐγου­στῖνος μητροπολίτης Φλωρίνης ἀρνήθηκε νὰ δεχθῇ τὸν τότε Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Χρῆστο Σαρτζετάκη σὲ ναὸ τῆς ἐπισκο­πῆς του, γιατὶ εἶχε ὑπογράψει τὸ νόμο γιὰ τὶς ἀμβλώσεις ποὺ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου τῇ ἐμπνεύσει τῆς Μαρ­γαρίτας εἶχε προωθήσει. Ὁ ἅγιος Ἀμ­βρόσιος σταμάτησε ἔξω ἀπὸ τὸ ναὸ τὸν εὐσεβῆ βασιλέα Θεοδόσιο, τὸν ὁποῖο φοβόταν ἡ οἰκουμένη, γιατὶ εἶχε πνίξει τὴ Θεσσαλονίκη στὸ αἷμα. Εἴθε καὶ ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδο νὰ ἀκουστῇ λι­ον­τα­ρί­σια φωνὴ ποὺ θὰ στεί­λῃ τοὺς λαγοὺς νὰ κρυφτοῦν στὶς φωλιές τους.

Πάντως, ἂν ὁ δίκαιος ἀ­φορισμὸς ποὺ ἔκανε ἕνας λα­­ϊκὸς δὲν μπόρεσε νὰ λυθῇ ἀ­πὸ ἕναν ἅγιο ἀρχιερέα (βλ. τὸ βίο τοῦ δεσπότη Θεοφάνους στὴ Νέα Σκήτη στὸ Γεροντικὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους), πόσο μᾶλλον θὰ εἰσακουστοῦν οἱ δίκαιοι ἀφορισμοὶ ποὺ ἀκούστηκαν αὐτὲς τὶς μέ­ρες ἀπὸ κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς γι᾽ αὐτοὺς ποὺ ψήφισαν καὶ θεσμοθέ­τη­σαν τὴν ἀνομία, ἀνέτρεψαν τὸ εὐαγγέλιο καὶ θέλουν ἔτσι νὰ κάνουν ὅλη τὴν κοινωνία μας! Τὸ νομοθέτημα αὐτὸ θὰ γίνῃ τὸ βάθρο ὥστε ἡ νέα τάξι τοῦ Ἀντιχρίστου νὰ ἐρημώσῃ ὅ,τι ἔχει μείνει ὄρθιο στὴν πατρίδα μας.

Ἀλλὰ ὁ Θεὸς μᾶς περιμένει στὴ γωνία, στὴ στροφή. Ὅ­ταν τὰ πράγματα θὰ στραφοῦν, σὲ μία μεταβολὴ χρόνου. Ἀλλοίμονον σ᾽ ἐκεῖνον ποὺ δὲν ἔχει φόβο Θεοῦ· «οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἀντάλλαγμα, ὅτι οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν Θεόν» (Ψαλμ. 54,20). Θὰ βουλιάξῃ στὰ ἄπατα, ἡ ὀργὴ θὰ εἶνε «ἀνυπόστατος» (βλ. εὐχὴ τοῦ Μανασσῆ στὸ Μέγα Ἀπόδειπνο), χω­ρὶς σταματημό, χωρὶς νὰ μπο­ρῇ κάπου νὰ πατήσῃ, νὰ ζητή­σῃ βοήθεια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *