Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ ἐμβολιασμὸς γιὰ τὸν Covid 19 εἶναι προβληματικὸς

Ἄρθρο ἀπὸ τὸ The Flag Report

Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἐμβολιασμὸς γιὰ τὸν Covid 19 εἶναι προβληματικὸς

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

τοῦ τ. καθηγητοῦ Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς, Α.Π.Θ.

κ. Κωνσταντίνου Γ. Καρακατσάνη

  1. Τὰ χορηγούμενα ἐμβόλια γιὰ τὴ νόσο Covid-19 παρήχθησαν μὲ πολὺ συνοπτικὲς διαδικασίες, χωρὶς νὰ ἔχουν γίνει οἱ ἀπαραίτητοι ἔλεγχοι, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦνται γιὰ μαζικὴ χορήγηση σὲ ἀνθρώπους, καὶ χωρὶς νὰ ἔχουν λάβει τὴν κανονικὴ ἀδειοδότηση. Τὸ σκεπτικὸ αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν ἦταν ὅτι ἡ νόσος Covid-19 εἶχε λάβει διαστάσεις «πανδημίας» καὶ ἔπρεπε νὰ περιορισθῆ τὸ συντομότερο δυνατόν.
  2. Μὲ ὁρισμένα ἐκ τῶν χορηγουμένων ἐμβολίων ἐνίεται ἰικὸ γενετικὸ ὑλικὸ (mRNA) τοῦ ὑπεύθυνου ἰοῦ (Sars-Cov-2) – τεχνικὴ ἡ ὁποία ἐφαρμόσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἀνθρώπους. Πολλοὶ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ εἰσαγόμενο στὸν ὀργανισμὸ mRNA ἀποδομεῖται πολὺ σύντομα καὶ ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπηρεάσει τὸ DNA τοῦ κυττάρου. Ἄλλοι, ὅμως, εἰδικοὶ ἐπιστήμονες ἐδημοσίευσαν προσφάτως νέα εὑρήματα συμφώνως πρὸς τὰ ὁποῖα παρέχονται ἐνδείξεις ὅτι τὸ RNA τοῦ κορωναϊοῦ SARS-CoV-2 εἶναι δυνατὸν νὰ μεταγραφῆ στὸ ἀνθρώπινο DNA καὶ νὰ ἐνσωματωθῆ σὲ αὐτὸ μὲ ἐπιβλαβεῖς δυνητικὲς συνέπειες.
  3. Ὑπὸ τίς ἀνωτέρω προϋποθέσεις, εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθῆ ὅτι οἱ ἄνθρωποι στοὺς ὁποίους ἐνίενται τὰ ἐμβόλια αὐτὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς «πειραματάνθρωποι».
  4. Γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμβολίων κατὰ τοῦ ἰοῦ Sars-Cov-2 -εἴτε μὲ τὴ χορήγηση ἰικοῦ mRNA εἴτε μὲ τὴ χρήση ἀνασυνδυασμένου ἰικοῦ φορέα- χρησιμοποιοῦνται, σὲ διάφορες φάσεις παρασκευῆς τοῦ ἐμβολίου, ζῶσες κυτταρικὲς σειρὲς ἀπὸ ὄργανα ἐμβρύων, τὰ ὁποῖα εἶχαν ὑποστῆ ἄμβλωση.
  5. Μεγάλος ἀριθμὸς διεθνῶν ὀργανισμῶν καὶ εἰδικῶν ἰατρῶν ἔχουν τοποθετηθῆ θετικὰ γιὰ τὴ χρήση τῶν χρησιμοποιουμένων ἐμβολίων κατὰ τοῦ ἰοῦ SARS-CoV-2. Ἀντιθέτως, ὄχι εὐκαταφρόνητος ἀριθμὸς εἰδικῶν ἰατρῶν ἀνὰ τὸν κόσμο τοποθετοῦνται, αἰτιολογημένως, ἀρνητικὰ γιὰ τὴ χρήση τῶν ἐμβολίων αὐτῶν.
  6. Πολλοὶ εἰδικοὶ ἰατροὶ παγκοσμίως θεωροῦν ὅτι ὁ ἰὸς Sars-CoV-2 τῆς νόσου Covid-19 εἶναι ἕνας φυσικὸς ἰός. Ὀλίγοι, ὅμως, μοριακοὶ βιολόγοι-ἰολόγοι (κυρίως Γάλλοι, ἀλλὰ καὶ Ἰνδοὶ) θεωροῦν ὅτι ὁ ἰὸς αὐτὸς δὲν εἶναι φυσικὸς ἰός, ἀλλὰ ἀποτέλεσμα ἐπεμβάσεων μοριακῶν βιολόγων-ἰολόγων ἐπὶ τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ Sars-CoV-2 μὲ σοβαρὲς δυνητικὲς συνέπειες. Μεταξὺ τῶν τελευταίων περιλαμβάνεται καὶ ὁ Κκαθηγητὴς Luc Montagnier (κάτοχος τοῦ βραβείου Nobel γιὰ τίς μελέτες τοῦ ἐπὶ τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS). Μὲ τὴν τελευταία αὐτὴ θεώρηση δὲν συμφωνεῖ τὸ Ἰνστιτοῦτο Pasteur στὴ Γαλλία, καθὼς καὶ ἄλλοι εἰδικοὶ ἐπιστήμονες.
  7. Ἡ ἀνεξήγητη καὶ ἐπίμονη προσπάθεια τῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν ἐπιβολὴ καθολικοῦ, σχεδόν, ἐμβολιασμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ συνιστᾶ, κατὰ τὴ θεώρηση τοῦ ὑπογράφοντος, δυνητικῶς ἐπικίνδυνη ἀστοχία. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι μὲ τὸν γενικευμένο ἐμβολιασμὸ παρατηροῦνται ἀναιτιολογήτως θάνατοι καὶ σοβαρὲς ἐπιπλοκὲς σὲ νέους καὶ μεσήλικες ἀνθρώπους, ἐνῶ τὸ ἀναμενόμενο ὄφελος ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμὸ στὶς ὁμάδες αὐτὲς εἶναι πρακτικῶς ἀνύπαρκτο. Ἐπιπροσθέτως, ἄγνωστες εἶναι οἱ μεσοπρόθεσμες καὶ μακροπρόθεσμες ἐπιπλοκὲς τοῦ ἐμβολίου αὐτοῦ.
  8. Εὔλογα, ἀναπάντητα ἐρωτήματα προκύπτουν ἀπὸ τὴ διαπίστωση -ὅπως ἔχει ἀναδειχθῆ σὲ πολλὰ videos- ὅτι πολλοὶ ἐμβολιασμένοι συμπεριφέρονται ὡς ἐὰν εἶναι φορεῖς μαγνητικοῦ πεδίου. Σὲ ὁρισμένους ἐμβολιασμένους ἀναρτῶνται διάφορα μεταλλικὰ ἀντικείμενα, συνηθέστερα πλησίον τοῦ σημείου ἐμβολιασμοῦ. Ἀναμένονται διευκρινίσεις σχετικὰ μὲ τὸν μηχανισμὸ δημιουργίας τοῦ φαινομένου αὐτοῦ.
  9. Οἱ ἐμβολιασμένοι εἶναι δυνατὸν καὶ νὰ νοσήσουν ἀπὸ τὴ νόσο Covid-19 (συνήθως ἠπιότερα), ἀλλὰ καὶ νὰ μεταδώσουν τὸν ἰὸ σὲ ἄλλους. Εἰδικότερα γιὰ τὴ μετάλλαξη «Δέλτα», οἱ ἐμβολιασμένοι νοσοῦν συχνότερα ἀπὸ τοὺς ἀνεμβολίαστους καὶ ἀποθνήσκουν σὲ ὑψηλότερο ποσοστὸ συγκριτικῶς πρὸς τοὺς ἀνεμβολίαστους.
  10. Μὲ βάση διάφορα δημοσιευθέντα δεδομένα, πλανᾶται τὸ ἐρώτημα, ἐὰν ἡ ἐμφανισθεῖσα «πανδημία» τῆς νόσου Covid-19 εἶχε ἀπὸ μακροῦ σχεδιασθῆ.