Αλληλογραφία

Ἔφυγε κατὰ πάντα ἕτοιμος

Σεβαστοί μου ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,

εὐλογεῖτε.

Κατ᾽ ἀρχὰς νὰ εὐχηθῶ στὸ νέο πατέρα σας πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη πατέρα Νικόδημο νὰ εἶναι στεριωμένος.

Ἔπειτα νὰ ἐκφράσω τὴ χαρά μου, διότι ὁ πνευματικὸς ἀδελφὸς καὶ πατριώτης μου ἔφυγε κατὰ πάντα ἕτοιμος καὶ ἀπὸ ἐκεῖ θὰ προσεύχεται καὶ γιὰ τὴ Μονή του καὶ τὸν νέον Γέροντα καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς καὶ πατέρες. Τὸν μακαριστὸ τὸν ἐγνώριζα ἀπὸ τότε ποὺ ἦταν στὸ οἰκοτροφεῖο…

Ὅταν ἤρχετο στὴν Ἀθήνα λειτουργοῦσε σὲ ἕνα ξωκκλήσι τῆς περιοχῆς Σπάτων, ὅπου συνταξιοῦχος ἐγὼ πλέον (μὲ τὸ σκόλωπα τοῦ καρκίνου ἀπὸ τὸ 2003), μετέβαινα στὶς ἀγρυπνίες του, στὸ ἐκκλησάκι, ἢ μᾶλλον μὲ πήγαιναν Βριλησσιῶτες, πρώην ἐνορίτες καὶ συμμετέσχαμε.

Δὲν κατάφερα νὰ τὸν δῶ στὸ νοσοκομεῖο, διότι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν δὲν μπορῶ νὰ ταξιδεύω (αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ δὲν ἦλθα στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία) καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου καὶ νὰ μποροῦσα δὲν θὰ μοῦ ἐπέτρεπαν νὰ τὸν ἐπισκεφθῶ. Ζητῶ τὴν εὐχή του.

Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ φύλλο τῆς Σπίθας ποὺ μοῦ τὴ στείλατε τιμῆς ἕνεκεν…

Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ ὑποβληθῆτε στὸν κόπο καὶ νὰ μοῦ ἀποστείλετε εἴκοσι ἡμερολόγια τσέπης τοῦ 2022, προκειμένου νὰ τὰ διανείμω στοὺς Βριλησσιῶτες ποὺ γνώρισαν τὸ Γέροντα.

Σᾶς εὐχαριστῶ.

Εὔχομαι τὸ νέον ἔτος 2022 νὰ εἶναι εὐλογημένο καὶ καρποφόρο πνευματικά.

Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας

Βριλλήσια

―――⃟―――

 

Ἀγαπῶ τὴν «Σπίθα»

Καλαμάτα 12/1/2022

Σεβαστοὶ πατέρες

Χάριτι τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ χαίρετε καὶ ὑγιαίνετε ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας του, τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ ποιμνίου καὶ πρὸς δόξαν Αὐτοῦ.

Εἶμαι ἕνα γεροντάκι χάριτι τοῦ Ἁγίου Θεοῦ 99 ἐτῶν ἄγαμος (δὲν ἔχω, δὲν ἀπέκτησα οἰκογένειαν) κοσμοκαλόγηρος, ὅπως κυριολεκτεῖται ἡ περίπτωσις καὶ κάτοικος τῆς πόλεως Καλαμάτας.

Ὀνομάζομαι Παναγιώτης Ρήγας τοῦ Διονυσίου καὶ τῆς Εἰρήνης ἀναπαυομένων πρὸ πολλῶν ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν δικαίων ὡς ὁ Κύριος οἶδε καὶ ἐνετείλατο.

Ἀλληλογραφῶ Ὀρθοδόξως χριστιανικὰ μὲ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλώρινας εἰς συνέχειαν τῆς ἀλληλογραφίας, ποὺ εἶχα ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν μὲ τὸν Μακάριο Μητροπολίτην Φλώρινας πάτερ Αὐγουστῖνον Καντιώτην, αὐτὸν τὸν σπάνιον ἄνθρωπον καὶ Ἅγιον Μητροπολίτην.

Ἀγαπῶ πολύ, τιμῶ, σέβομαι τὴν πολύτιμον (μόνον πολύτιμον;), τὴν σωτήριον ἐφημερίδα Σας «Χριστιανικὴ Σπίθα» καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ μὲ γράψετε συνδρομητή…

Μετὰ σεβασμάτων, τιμῆς καὶ ἀγάπης ἐν Κυρίῳ.

Παναγιώτης Ρήγας

Υ.Γ. Σᾶς παρακαλῶ, ἂν σᾶς εἶναι δυνατόν, νὰ μοῦ στέλνετε μαζὶ δύο φύλλα, γιὰ νὰ δίνω το ἕνα σὲ κάποιον γνωστό μου νὰ τὴν γνωρίσει, νὰ τὴν ἀγαπήσει, ὥστε νὰ τὸν κάνουμε συνδρομητήν.

―――⃟――

 

Νὰ συνεχίζετε τὸ καλὸν ἀγῶνα

16-11-2021

Σεβαστοὶ πατέρες,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Εὔχομαι νὰ εἶσθε πάντα [καλὰ] καὶ νὰ συνεχίζετε τὸν καλὸ ἀγώνα, διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν.

Σᾶς εὔχομαι νὰ συνεχίζετε τὸ περιοδικὸ «Σπίθα», ποὺ εἶναι τόσο ὠφέλιμο, πνευματικό, καὶ φυσικὰ νὰ παίρνομε τὶς εὐλογίες τοῦ πατρός μας, ἀξέχαστου Αὐγουστίνου, καὶ νὰ ἱκετεύη τὸ Πανάγαθο Θεό, νὰ μᾶς φυλάη ἀπὸ κάθε κακό.…

Μὲ πολλὴ ἀγάπη Χριστοῦ σᾶς χαιρετῶ

δούλη Χριστοῦ Ἀθανασία

Καναδᾶς

―――⃟――

Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ Πᾶν

Χριστούγεννα 2021

Ὁ κόσμος τἄχει χαμένα, δὲν ξέρει τί νὰ κάνει ἀπὸ ὅσα ἀκούει, βλέπει καὶ βιώνει. Πανικός, ἄγχος, φόβος καὶ σύγχυση γιὰ ὅλα. Διχασμὸς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, στὴν οἰκογένεια, τὴν κοινωνία, στοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησί­ας. Ἔχουν παρασυρθεῖ ἀκόμη καὶ οἱ ἐκλεκτοί. Μεγάλος κερδισμένος ὁ διάβολος, ἀλλὰ «ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή», ὁ τελικὸς νικητὴς τοῦ θανάτου.

Ὁ γέρων Ἐφραὶμ ὁ Φιλοθεΐτης εἶχε πεῖ: Ἡ πίστις θὰ κλονισθεῖ μέχρι τὰ θεμέλια. Ὅσοι λένε τὴν εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με», αὐτοὶ θὰ ξεπεράσουν ὅσα ἔρχονται μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης ἔλεγε: Πρέπει νὰ δέσουμε τὴν ψυχή μας στὸ βράχο τῆς πίστεως. Ὅσα κύματα καὶ ἂν ἔρχωνται, θὰ σπᾶνε ἐκεῖ πάνω καὶ κατανικῶνται ὅλα τὰ ἐμπόδια.

…Ἂς κάνουμε βίωμα αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Ἅγιος Πορφύριος: Ἅμα ἀγαπᾶς, ζεῖς στὴν Ὁμόνοια καὶ δὲν ξέρεις ὅτι βρίσκεσαι στὴν Ὁμόνοια. Οὔτε αὐτοκίνητα βλέπεις, οὔτε κόσμο, οὔτε τίποτα. Εἶναι μέσα σου τὸ πρόσωπο ποὺ ἀγαπᾶς. Τὸ ζεῖς, τὸ εὐχαριστιέσαι, σὲ ἐμπνέει. Σκεφτεῖτε αὐτὸ τὸ πρόσωπο νὰ εἶναι ὁ Χριστός. Γιατὶ ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ Φῶς, ἡ Εἰρήνη, ἡ Ἀγάπη. Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ Πᾶν. Γένοιτο!

Χριστὸ γεννέθεν! Ἀληθῶς γεννέθεν!

Μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμό

Σάββας – Χριστίνα καὶ τὰ τέκνα…

Υ.Γ. Παρακαλοῦμε νὰ εὔχεσθε. Εὐχαριστοῦμε πολύ.

Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσῃ τὸν Γέροντά σας Χρυσόστομο. Εὐαρέστησε ἀνθρώπους καὶ Θεό, νἄχουμε τὴν εὐχή του.

―――⃟――

 

Πατέρες ἢ πατρυιοί

Ὅσα βιώνουμε σήμερα ὡς μέλη τῆς ὀρθοδόξου (μιᾶς καὶ μόνης Ἐκκλησίας) εἶναι πρωτοφανῆ σὲ τραγικότητα.

Δὲν πιστεύουμε πιὰ στὰ μάτια μας.

Δίνουν τὴν ἐντύπωση πὼς διόλου δὲν νοιάζονται γιὰ τὶς συνέπειες ἐκεῖνες ποὺ ἀναφέρει ὁ Χριστὸς γιὰ ὅσους σκανδαλίζουν τοὺς «ἐλαχίστους ἀδελφούς» Του.

Παρατηροῦμε ὅτι γίνεται ἀγώνας, ποιός θὰ προβεῖ σὲ ἐντυπωσιακότερες δηλώσεις πρὸς «τέρψιν καὶ χαρὰν» τῶν πολιτικῶν προσώπων, καὶ ὄχι μόνο, ἀδιαφορώντας παντελῶς γιὰ τὴν πνευματικὴ ζημία ποὺ προκαλοῦν.

Ξεχνοῦν, ὡς φαίνεται, τὴν ἄποψη τοῦ Μακεδονομάχου Μητροπολίτου Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, ὅτι ἡ πολιτικὴ εἶναι αἰσχρὴ καὶ οἱ πολιτικοὶ αἰσχρότεροι!

Δείχνουν καὶ δὲν κρύβονται πιὰ ὅτι ταυτίστηκαν μαζί τους. Ὑπάρχει ὡς φαίνεται σχέση ἐξάρτησης, μοῦ δίνεις – σοῦ δίνω.

Καὶ αὐτό, ἀδιάφορο ἂν θέματα πίστεως δογματικά, ποὺ καταδεικνύουν ὅτι «Θεὸς τὸ κινδυνεύομενον», τὰ ἀντιπαρέρχονται ὡς ἐπουσιώδη καὶ δὲν τὰ δίδουν καμιὰ σημασία.

Καὶ ὅμως ὑπῆρξαν Ἱεράρχες ποὺ στὰ 2016, μὲ τὴν λεγομένη οἰκουμενικὴ σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, εἶχαν τὸ θάρρος καὶ τόλμησαν νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀντιθέσεις τους ἐπιδεικνύοντας εὐθιξία ὀρθοδόξου Ἱεράρχου ὡς ὄφειλαν γιὰ τὰ μεγάλα δογματικὰ θέματα ποὺ τραυματίζονταν ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύνοδο.

Σήμερα οἱ ἴδιοι, κατὰ τὸ λαϊκῶς λεγόμενο, κατάπιαν τὴ γλῶσσα τους.

Καὶ ἀντὶ νὰ τονίζουν τὴν ἀνάγκη τῆς ἐμμονῆς καὶ παραμονῆς στὶς παραδόσεις τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας, κατὰ τὸ «στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις», ὅπως παραγγέλνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, αὐτοὶ ἐθελοτυφλοῦν στὶς ὁλοφάνερες ἐκτροπὲς ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν μεγάλων ἐκκλησιαστικῶν πατέρων μας ἐκ μέρους Πατριαρχῶν καὶ ἄλλων Ἱεραρχῶν τῶν ἡμερῶν μας, χωρὶς νὰ προβαίνουν στὸν ἀναγκαῖο ἔλεγχο.

Καὶ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, γιὰ τὴν πολὺ πιὸ μικρὴ ὑπόθεση ἀδικίας σὲ βάρος μιᾶς χήρας, δὲν δίστασε νὰ ἐλέγξει ὁλόκληρη αὐτοκράτειρα!

Ἄλλοι καιροὶ ὡς φαίνεται!

Ἀντὶ τούτου ἐπιδίδονται σὲ ἀγῶνα «ντελάλη» τῶν ἐντολῶν τῶν ἀθέων ἢ ἀθεόφοβων πολιτικῶν.

Παρατηρεῖται ἀκόμη τὸ φαινόμενο, πιστοὶ νὰ αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη νὰ ἀλλάξουν πνευματικό, γιατὶ δὲν τοὺς ἀναπαύει τὴν συνείδηση ἡ προτροπὴ ποὺ τοὺς γίνεται ἀπὸ πνευματικοὺς γιὰ νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο!

Μὰ καὶ ἡ ἀδιαφορία ποὺ δείχνουν γιὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐν ἀναστολῇ τελούντων ὑγειονομικῶν ὑπαλλήλων εἶναι δεῖγμα καὶ ἀπόδειξη τῆς ἔλλειψης πατρικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Καὶ εὔλογα διερωτᾶται κανείς:

Εἶναι ἀληθινοὶ πατέρες;

Ἐπιτρέπεται ἕνας πατέρας νὰ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ παιδιά του καὶ νὰ τοὺς ἀποδίδει ἀπαράδεκτους χαρακτηρισμοὺς ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του ὀφειλέτη «σοφοῖς καὶ ἀνοήτοις»;

Καὶ ὅταν οἱ πατέρες ἀδιαφοροῦν ἀποδεδειγμένα γιὰ τὰ παιδιά τους (εἰπώθηκε τὸ ἀπαράδεκτο ἀπὸ ἕναν θλιβερὸ ἐπίσκοπο… Ἄς γίνουν Ἰεχωβάδες οἱ ἀνεμβολίαστοι!), ἐπιτρέπεται νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ αὐτὰ σεβασμό;

Ποιός εἶναι σπουδαιότερος θρόνος γιὰ αὐτούς; Ὁ θρόνος ποὺ κατέχουν ὡς ἐπίσκοποι ἢ ὁ θρόνος τῶν ψυχῶν τῶν πιστῶν, ἀπὸ τὸν ὁποῖο, λόγῳ τῆς συμπεριφορᾶς των, γκρεμίζονται;

Πὼς αἰσθάνονται μὲ τὰ φανταχτερά τους ἄμφια κατὰ τὰ συλλείτουργα ἐπὶ τῶν ὀνομαστηρίων τους ὅταν ξέρουν ὅτι ὁ λαὸς ὑποφέρει πεινᾶ καὶ πονᾶ, μὰ προπαντὸς στερεῖται τὸ θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς του; (ποὺ ἂς σημειωθεῖ ἀρχικὰ τόνισαν ὅτι θὰ τὸ σεβαστοῦν).

Καὶ νὰ φανταστεῖ κανεὶς πὼς ἕνας Θεὸς παντοδύναμος στέκεται ἀδύναμος μπροστὰ στὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου σεβόμενος τὴν ἐπιλογή του!

Πατέρες, ἂν θέλετε νὰ εἶστε καὶ ὄχι μόνο νὰ λέγεστε πατέρες, ἂν θέλετε νὰ εἶστε πραγματικοὶ καὶ γνήσιοι πατέρες καὶ ὄχι πατρυιοί, ἀλλάξτε στάση καὶ συμπεριφορά.

Καὶ ἂν φτάσατε νὰ μὴ ντρέπεστε τοὺς ἀνθρώπους, τοὐλάχιστον φοβηθεῖτε τὸν Θεὸ γιατὶ «φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος».

Ἡ ἐποχή μας θὰ σᾶς ἤθελε ἀποψιλωμένους ἀπὸ τὰ πολλὰ καὶ φανταχτερὰ ἄμφια.

Τί σκέπτεστε νὰ κάνετε γιὰ τοὺς ἐν ἀναστολῇ καὶ τοὺς χαμηλοσυνταξιούχους ποὺ θὰ τιμωρηθοῦν ἀπὸ τὴν πολιτεία μὲ πρόστιμο 100 εὐρὼ κάθε μῆνα ἐπειδὴ δὲν θὰ δεχθοῦν τὸ ἐμβόλιο;

Κάντε τὴν ἀρχή. Παράδειγμα θέλει ὁ λαός.

Δῶστε του τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσει γιὰ ἐσᾶς μὲ καμάρι καὶ χαρά.

Ὁ λαός μας χρειάζεται ποιμένες, καὶ ὄχι πατρυιούς.

Σεῖς στὰ κηρύγματά σας μᾶς τονίζετε τὴν ἀνάγκη μετανοίας, τώρα καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν σειρά μας ὡς «λίθοι κράζοντες -κατὰ τὸν ποιητὴ καὶ ἡ πέτρα ποὺ πατᾶς κλείνει φωνὴ κι αὐτήνη»- σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ἀναθεωρήσετε καὶ νὰ ἀλλάξετε στάση· γίνετε παράδειγμα μετανοίας, ποὺ μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχουμε δεῖ, καὶ τότε θὰ βροῦμε καὶ ἐμεῖς τὸν δρόμο νὰ σᾶς ἀκολουθήσουμε.

Δῶστε παράδειγμα μετανοίας πρῶτα ἐσεῖς, γιὰ ὅσες παραλείψεις, γιὰ ὅσους συμβιβασμούς, γιὰ ὅσες ὑποχωρήσεις καὶ ἀβαρίες σὲ βάρος τῆς πίστης μας, γιὰ ὅσες προδοσίες ἔγιναν εἴτε ἑκούσια εἴτε ἀκούσια ὀποθενδήποτε κατόπιν φοβερῶν πιέσεων, φαντάζομαι.

Γνωρίζετε, πιστεύω, πὼς τὸ παράδειγμα εἶναι ἡ καλύτερη καὶ ἀποτελεσματικότερη μέθοδος διδασκαλίας.

Διαφορετικά, οἱ λόγοι σας θὰ γίνουν αἰτία νὰ σᾶς ζητηθεῖ λόγος ἀπὸ τὸν Θεό.

Στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία γίνεται λόγος γιὰ κάποιον Ἐκηβόλιο, ὁ ὁποῖος «τοῖς ἤθεσι τῶν βασιλέων ἑπόμενος, ἐπὶ μὲν Κωνσταντίνου διαπύρως χριστιανίζειν ὑπεκρίνετο, ἐπὶ δὲ Ἰουλιανοῦ γοργὸς Ἕλλην ἐφαίνετο. Καὶ αὖθις μετὰ Ἰουλιανὸν χριστιανίζειν ἤθελεν».

Κάποτε ὅμως ἦρθε σὲ συναίσθηση τῆς φαυλότητάς του καὶ μετανόησε καὶ πέφτοντας μπρούμυτα ἔξω ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ ναοῦ φώναζε «πατῆστε με…»….

Ἡ ἐξουσία εἶναι μία μορφὴ μέθης, ἀλλὰ ὁ μεθύων, κατὰ τὸν ψαλμωδό, ὀψέποτε σαλευθήσεται.

Καὶ ταῦτα μὲ θλίψη καὶ πόνο πολύ, διότι πιστεύω ὅτι ἡ σιωπὴ θὰ ἰσοδυναμοῦσε μὲ ἐνοχή.

Ἀντώνιος Ι. Βασιλειάδης

Θεολόγος