«Προσπαθεῖτε νὰ σπείρετε τὸν Οἰκουμενισμό»

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

 Τὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας» ἀφιερώθηκε στὴν ἐκδημία τοῦ ὁμολογητοῦ ἡγουμένου τῆς Λογγοβάρδας ἀρχιμ. Χρυσοστόμου καὶ παραλείφθηκαν ἄλλα ἐπίκαιρα κείμενα. Ἕνα ὅμως ἐξ αὐτῶν, μολονότι ἡ ἡμερομηνία του μᾶς γυρίζει πίσω, θεωροῦμε ὅτι λόγῳ τῆς σημασίας του ἀξίζει νὰ γίνῃ εὐρύτερα γνωστό· ἕνας σεβαστὸς μητροπολίτης ἀπευθύνεται στὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς. Ἐπίσης στὴ σελ. 7 γιὰ τοὺς ἀγγλόφωνους ἀναγνῶστες ἀναδημοσιεύουμε ἀπὸ ὀρθόδοξο ἔντυπο σχετικὸ ἀπόσπασμα παλαιᾶς ὁμιλίας τοῦ ἀειμνήστου π. Αὐγουστίνου.

 

Πρὸς τὸν

Σεβασμιώτατο

Μητροπολίτη Ἀμερικῆς

κ.κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

 

Σεβασμιώτατε Ἀδελφέ,

Ἅγιε Ἀμερικῆς

κ.κ. Ἐλπιδοφόρε,

Ὁ Χριστὸς μεθ’ ἡμῶν.

Μὲ σεβασμὸ πρὸς τὴν ὑ­με­τέρα ἀγαπητή μου Θε­ο­πρόβλητο Σεβα­σμιότη­τα, Σᾶς γνωστο­ποιῶ τὴν τα­πεινὴ ἀπάν­τησή μου στὴ δήλωσή Σας στὸ Facebook, ὅπου ἀναφέρετε ὅτι «ὑπάρ­χουν πολυάριθμα μονο­πά­τια, ποὺ ὁδηγοῦν τελικὰ στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ, καὶ ὅ­τι ὅσοι δὲν τὸ πιστεύ­ουν βρί­σκονται σὲ ἀπέραν­τη ἄγνοια»! Ἐννοεῖτε στὴ δήλωσή Σας αὐ­τή, φυσικά, τὶς πολυάριθμες θρησκεῖες καὶ αἱρέσεις.

Προσπαθεῖτε νὰ σπείρετε τὸν Οἰκουμενισμό, ποὺ εἶ­ναι ἡ μίξις ὅλων τῶν θρησκειῶν σὲ μία.

Μὲ σεβασμό, θὰ ἤθελα νὰ το­νίσω τὴν Ὀρθόδοξο Διδασκα­λία τῆς Ἐκκλησίας μας. Σύμφωνα μὲ τὰ Ἱερὰ Εὐαγγέλια, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶ­ναι ἡ μόνη Ὁ­δός, Ἀλήθεια καὶ Ζωὴ τοῦ κό­σμου. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίσει τὸν Θεὸ Πατέρα, πα­ρὰ μόνο μέσω τοῦ Υἱοῦ. Ἐ­κεῖ­νος ποὺ δὲν πιστεύει στὸν Υἱό, δὲν ἔχει οὔτε τὸν Πατέρα.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶ­ναι ἡ μόνη Ἀληθινὴ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία, διότι δι­ατήρη­σε, χωρὶς τὶς παραμικρὲς ἀλ­λοι­ώσεις ἢ ἀλλαγές, τὶς γνήσιες Ἀποστολι­κὲς Διδασκαλίες καὶ Παραδόσεις. Ἐνῶ ἡ μὲν Ρωμαι­ο­καθολικὴ ὁμολογία (καὶ ὄχι ἐκκλησία) ἀλλοίωσε τὴν γνη­σιότητα αὐτὴ μὲ τὴν εἰσ­αγωγὴ νέων καὶ ξένων διδασκαλιῶν, ἐνῶ οἱ Προτεσταντικὲς ὁμολογίες (καὶ ὄχι ἐκ­κλησίες) ἀρνήθηκαν ἐντε­λῶς αὐτές.

Μόνο μέσα στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ βρεῖ τὴν Ὁδὸ (τὸν Δρόμο) ποὺ «ὁδηγεῖ στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ» (ὅπως σημειώνετε), ποὺ εἶναι ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχει αὐτὸ θὰ πρέπει καν­εὶς νὰ ἀνήκει στὴν Κανονικὴ καὶ Γνησία Ἐκκλησία, ποὺ ὁ Χρι­στὸς ἵδρυσε καὶ θεμελίωσε ἐπάνω στὸν Σταυρὸ καὶ ξεκίνησε τὴν Ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.

Μόνο μέσα στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος ἐπιτυγχάνει τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν σωτηρία του ἐν Χρι­στῷ. Ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες καὶ χριστιανι­κὲς αἱρέσεις ΔΕΝ ὁδηγοῦν κανένα στὴ σωτηρία, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μέσω τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θε­οῦ. Γι’ αὐτό, στὶς ἄλ­λες θρησκεῖ­ες καὶ αἱρέσεις δὲν ὑπάρχουν Ἅγιοι (ἐξαίρεση εἶναι ἡ Ρωμαιοκαθολική, ἀλλὰ μόνον μέχρι τοῦ Μεγάλου Σχίσματος (1054 μ.Χ.). Οἱ δὲ Προτεστάντες δὲν ἀναγνωρίζουν κανένα Ἅγιο. Ἐ­ὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶ­ναι ἑνωμένος μὲ τὸν Χριστό, μέ­νει ἄκαρπος καὶ ἀποξενωμένος ἀπὸ τὴν σωτήρια Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Θὰ ἤθελα νὰ ὑπενθυμίσω τὴν πίστη τῶν ἀρχαίων Πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων τῆς μίας ἑνωμένης Ἐκκλη­σίας (Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως), ποὺ δηλώνουν ξεκάθαρα ὅτι «ἐκτὸς Ἐκκλησίας, δὲν ὑπάρχει σωτηρία»! Ἑπομένως, θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ξεκάθαρα, ὅτι οἱ ἄλλες θρησκεῖες, ὅπως τὸ Ἰσλάμ, ὁ Ἰουδαϊσμός, ὁ Βουδισμός, ὁ Ταοϊσμός, ἡ Εἰδωλολατρία, οἱ χριστιανικὲς αἱρέσεις καὶ σχίσματα, δυστυχῶς, ΔΕΝ ὁδηγοῦν στὴ σωτηρία. Ἀπο­τελοῦν ἁπλὲς ἀνθρώπινες κατασκευές, φιλοσοφικὰ συστήματα καὶ ὀργανισμούς.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ βροῦν τὸν Ἀληθινὸ Θεό, τότε πρέπει νὰ γίνουν μέλος τοῦ Θεανδρικοῦ Σώματός Του, ποὺ εἶναι ἡ Ὀρ­θόδοξος Ἐκκλησία. Ὁ Οἰκουμε­νισμός, τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ οἱ παρόμοιοι ἀνορθόδοξοι ὀργανισμοὶ εἶναι ὁ σκοτεινότερος υἱ­ὸς τοῦ Σατανᾶ, καὶ οἱ ὑποστηρικτές του υἱοὶ ἀπώλειας.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὀ­φείλομε νὰ σεβόμαστε τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῶν ἄλ­λων συνανθρώπων, ἀλλὰ ποτέ ΔΕΝ συμφωνοῦμε ἢ ἀποδεχόμαστε αὐτές.

Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅ­τι μία μέρα θὰ σταθοῦμε μπρο­στὰ στὸ Δίκαιο Κριτὴ καὶ θὰ δώσουμε λόγο γιὰ τὰ λόγια, σκέ­ψεις καὶ πράξεις μας. Τὰ πάντα θὰ ἐξεταστοῦν μὲ αὐστηρότητα.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἀσπάζομαι τὴν Σεβασμιότητά Σας, εὐχόμενος, ὅπως ὁ Ἅγιός μας Θεός, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χρι­στός, χαρίζει στὴν Σεβασμιότητά Σας μακροημέρευση ἡμε­ρῶν, ἔτη πολλά, ὑγεία, ψυχῆς τε καὶ σώματος, γιὰ νὰ διακονεῖτε καὶ νὰ ὀρθοτομεῖτε τὸν Λόγο τῆς Ἀληθείας ἐπὶ πλεῖ­στα ἔτη καὶ νὰ ὠφελεῖτε μὲ τὴν πνευματικὴ καὶ θεομίμητη πολιτεία Σας τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκ­κλησία τοῦ Θεοῦ.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, διατελῶ μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ, ἀ­δελφικῆς ἀγάπης καὶ ἐκτιμήσεως.                

Ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ Ἀδελφός.

† Ὁ Ἀντινόης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

(Ἐφησυχάζων Μητροπολίτης

Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας)

Ἅγ. Στέφανος, Ἀττικῆς 19 Ἰουλίου, 2021