ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

(† γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος)

(Ἀνθολόγηση ἀπὸ διδαχὲς τοῦ ὁσίου Γέροντος μὲ ἐπιμέλεια Στυλιανοῦ Κεμεντζετζίδη, ὑπευθύνου τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». Ἂς ἔχουμε τὴν εὐχή Του, τὶς πρεσβεῖες Του, καὶ αἰωνία νὰ εἶναι ἡ ἀνάμνησή Του. Ἀμήν)

Ἔχοντες φίλο, σύμμαχο καὶ συμβοηθὸ τὸν Χριστό, καὶ τὰ ὅπλα τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ταπεινώσεως, θὰ νικήσωμε τοὺς ἀοράτους καὶ ὁρατοὺς ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς κτυποῦν ἀπὸ παντοῦ, ἡμέρα καὶ νύκτα καὶ σὲ κάθε ὥρα καὶ στιγμή. Καιρὸς νὰ ἀποτινάξουμε τὸν ὕπνο τῆς ἀμελείας καὶ νὰ ἐνδυθοῦμε τὰ ὅπλα τοῦ φωτός, τὰ ὅπλα τῆς Πίστεως, τῆς Ἀγάπης, τῆς Ταπεινοφροσύνης καὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Πρὶν ὅμως ἀρχίσουμε τὸν πόλεμο μὲ τοὺς ἐξωτερικοὺς καὶ ὁρατοὺς ἐχθρούς, νὰ πολεμήσωμε πρῶτα τοὺς ἐσωτερικοὺς ἐχθρούς. Ἐσωτερικοὶ ἐχθροὶ εἶναι τὰ πάθη μας, ὅπως ἡ φιλαυτία, ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ φιληδονία, ἡ φιλαργυρία καὶ ἡ ἀμέλεια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα πολλὰ μεγάλα καὶ μικρά.

Μεγάλη θλῖψι πρόκειται νὰ ἔλθῃ στοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, ὅταν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἄρχοντές τους εἶναι ὑπηρέτες καὶ δοῦλοι τοῦ Ἀντιχρίστου!

Ὡς φαίνεται ὁ μυστικὸς καὶ ὕπουλος πόλεμος τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῶν ὑπηρετῶν αὐτοῦ Ἑβραιομασόνων ὅλο καὶ περισσότερο γίνεται φανερὸς κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἰδίως κατὰ τοῦ τελευταίου ὀχυροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Ἁγίου Ὄρους…

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πολλοὺς ἐργάτες, διότι εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ τὴν πολεμοῦν. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐργάτες ὄχι χλιαροὺς καὶ φιλοσώματους, ἀλλὰ ἀπὸ ἐργάτες ἀληθινούς, μὲ πίστι καὶ ζῆλο, μὲ αὐταπάρνησι καὶ ὁλόψυχη ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο.

Ὁ ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ὀρθόδοξη πίστι τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἔχει σύμμαχο τὸν παντοδύναμο Θεό· καὶ ὅποιος ἀγωνίζεται γιὰ τὴν πλάνη ἔχει σύμμαχο τὸν παμπόνηρο διάβολο, ἀλλὰ ἀνίσχυρο ἄρχοντα τοῦ σκοταδιοῦ, τῆς ψευτιᾶς καὶ κάθε αἱρέσεως, πλάνης καὶ κακίας. Δὲν ὑπάρχει ἄλλο πιὸ τίμιο, πιὸ σεμνὸ καὶ πιὸ ἅγιο ἀπὸ τὸ νὰ ἀγωνίζεται κάποιος γιὰ τὴν πίστι καὶ τὴν γλυκυτάτη πατρίδα μας… Λοιπὸν νὰ μάχεσαι γιὰ τὴν πίστι μέχρι θανάτου, γιὰ νὰ ἀξιωθῇς νὰ γίνης κληρονόμος τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Ἔχετε θάρρος, Σεβάσμιοι Πατέρες καὶ τέκνα ἀγαπητά· ἔχετε θάρρος, μὴ φοβεῖσθε. Ἂς φοβηθοῦμε τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν πλάνη.

Προσοχὴ μὴ πλανηθοῦμε ἀπὸ τοὺς προβατοσχήμους λύκους, τοὺς ψευδοπροφήτας καὶ ψευδοδιδασκάλους, ἀλλὰ νὰ διαφυλάξουμε τὴν Ὀρθόδοξη πίστι μας καθαρά. Νὰ φυλάξουμε μὲ ἀκρίβεια ὅσα οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς παρέδωσαν, γραπτὰ καὶ προφορικά, μὲ τὶς ἑπτὰ ἅγιες οἰκουμενικὲς Συνόδους…

 Ὅπως ὁ Κύριος ἐβοήθησε τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, Μάρτυρας καὶ Ὁμολογητὰς καὶ νικοῦσαν ὅλους τοὺς ἐχθρούς, θὰ βοηθήση καὶ ἐμᾶς, καὶ μὲ τὴν πίστι καὶ τὴν ἀγάπη θὰ νικήσουμε τοὺς προβατόσχημους λύκους καὶ πολεμίους τῆς Ἐκκλησίας Του…

Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἡ ρίζα καὶ αἰτία ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν, ὅλων τῶν κακῶν, ὅλων τῶν αἱρέσεων, τῶν συμφορῶν καὶ τῶν θλίψεων, καὶ περισσότερο ἀπὸ ὅλες τὶς συμφορὲς καὶ δυσ τυχίες εἶναι ἡ στέρησι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Ὅλα τὰ κακὰ καὶ δεινὰ προέρχονται ἐξ ἁμαρτιῶν ἡμῶν.

Σὲ χάος μεγάλο βρίσκεται ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα. Βαδίζει κατὰ κρημνῶν καὶ βαράθρων. Βαδίζει στὸ σκοτάδι καὶ χωρὶς πυξίδα… Ἡ δὲ ἐπιθετικότητα τῶν ἀνθρώπων θὰ πολλαπλασιάζεται.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *