ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (Ἀπὸ τὴν ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κοσμᾶ Ἀρδάσσης – Ἑορδαίας)

Ἱ. Μονὴ 10.9.2021

Τῆς ἐν Λογγοβάρδᾳ Ἱερᾶς Μονῆς ἀγαπητοῖς Ἀδελφοῖς.

Ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί.

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Καὶ πάλιν ἀδελφικῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἐρῶ Ὑμῖν χαίρετε.

Μᾶς ἐκοινοποίησε ὁ παρεπιδημῶν καὶ διδάσκων ἐν Πάρῳ ἀγαπητός μας Ἐλευθέριος τὰ τῆς ἐν πόνοις ἀσθενείας καὶ εὐχόμασταν, ἀλλὰ καὶ τῆς τελικῆς ἐκδημίας θελήματι Κυρίου τοῦ ἀγαπητοῦ ἡμῶν ἀδελφοῦ Χρυσοστόμου τοῦ καὶ πολυσεβάστου Γέροντος Ὑμῶν. Συναντήθηκαν τώρα Ἐκεῖ Ἐπάνω πόσοι ἀδελφοὶ πέριξ τοῦ κοινοῦ Γέροντός των καὶ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Αὐγουστίνου!!! Ἐμεῖς οἱ περιλειπόμενοι εὐχόμαστε μεταξύ μας ἀγαθὴν ὑπομονὴν ἐν Κυρίῳ. Ἐν ἀναμονῇ δὲ καὶ τῆς δικῆς μας σειρᾶς, ὅταν ὁ Κύριος ὁρίσῃ.

Ὁ ἀδελφός μας π. Χρυσόστομος ἀπῆλθε ἔχων στὸ σακκί του πολλοὺς κόπους ἐν Κυρίῳ. Ὁ π. Αὐγουστῖνος μᾶς ἔλεγε ὁλόκληρη ἱστορία γιὰ τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὅτι, «ὁ κόπος ὑμῶν οὔκ ἐστι κενὸς ἐν Κυρίῳ». Εἴθε νὰ ἀκούσῃ ἐκ στόματος Κυρίου ἐκεῖνον τὸν ἀκριβὸ λόγο, «εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ. Ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστὸς ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω. Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου». Μεγαλεῖο!

Κατὰ τὴν χειροτονία του σὲ πρεσβύτερο ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου π. Αὐγουστίνου Τρίτη 27.12.1994 στὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Στεφάνου Πτολεμαΐδος ἤμασταν δίπλα του μετὰ τοῦ π. Θεοκλήτου καὶ νῦν Μητροπολίτου μας, μετ’ ἄλλων ἀδελφῶν καὶ μὲ 5-6 φρέσκους διακόνους, ὅπως καὶ στὴν ἑόρτια τράπεζα στὴν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Ἐπισκοπείου μας. Ἦταν δὲ καὶ ἡ γερόντισσα μάννα του.

Ἀγαπητοί μας Ἀδελφοί. Λυπούμαστε καὶ συλλυπούμαστε κατὰ τὸ ἀνθρώπινό μας. Ἀκόμη καὶ ὁ Κύριος ἐδάκρυσε μὲ τὸν θάνατο τοῦ Λαζάρου. Ὅμως ἀτενίζουμε μὲ βεβαία ἐλπίδα καὶ τὴν λαμπρὴ μέρα τῆς κοινῆς-μεγαλειώδους Ἀναστάσεως καὶ τὸ αἰώνιο-ἄκτιστο Φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Κυρίου μας. Καὶ ἀναπαυόμαστε.

Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν. Ἡ Δόξα Αὐτῷ.

Μετ’ ἀγάπης ἐν Κυρίῳ

ἀρχιμ. Νικηφόρος π’’Χρίστου Μανάδης

πρωτοσύγκελλος-ἡγούμενος

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοὶ

ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος, ἀρχιμ. Χριστοφόρος, ἀρχιμ. Γερβάσιος.