ΟΧΙ στὸν Οἰκουμενισμό, ΟΧΙ στὴν Πανθρησκεία!

γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ταμουρίδης

Ἀντγος (ἐ.ἀ.)-Ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ

Εἶναι γεγονὸς ὅτι κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες λαμβάνουν χώρα σημαντικὰ παγκόσμια πολιτικά, οἰκονομικά, κοινωνικὰ καὶ θρησκευ­τικά δρώμενα. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, προωθοῦνται ἀπὸ θρησκευτικῆς ἀπόψεως, ὁ λεγόμενος Οἰκουμενισμὸς (ἕνωση δῆθεν ὅλων τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν) καὶ ἡ Πανθρησκεία (ἕνωση δῆθεν ὅλων τῶν θρησκευμάτων), γιὰ μιὰ παγκόσμια εἰρήνη γιὰ τὸ καλὸ δῆθεν τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἡ ὅλη αὐτὴ προσπάθεια δι­ατυμπανίζεται περίτρανα ἀπὸ διάφορα ἐγχώρια καὶ ξένα φερέφωνα, καθόσον ἀποτελεῖ ἐργαλεῖο τῆς Νέας Παγ­κόσμιας Τάξης, ἡ ὁποία βιάζεται νὰ ὁλοκληρώσει τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νέου Παγκόσμιου Συστήματος καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσει διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου μιὰ Παγκόσμια Διακυβέρνηση, δηλαδὴ μιὰ αὐταρχικὴ Παγκόσμια Δικτατορία.

Γιὰ νὰ πετύχουν τὸν σκοπὸ αὐτὸ οἱ γκλομπαλιστὲς (παγκοσμιοποιητές), οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι τὴν χρονιὰ ποὺ διανύουμε θὰ «δώσουν τὰ ρέστα τους», ἐκτὸς τῶν ἄλ­λων πολιτικο-οικονομικῶν σχε­δίων τους, ἔχουν βαλθεῖ νὰ ἀναδείξουν ὡς «καρδιὰ» τοῦ Συστήματος ἕνα πανανθρώπινο πολιτιστικὸ πρότυπο, μέσῳ τοῦ λεγόμενου Συγ­κρητισμοῦ.

Ὁ Συγκρητισμὸς ἐννοιολογικὰ ἀναφέρεται στὴν ἄναρχη μίξη διαφορετικῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν καὶ προτύπων. Ἐφαρμοζόμενος στὴν πολιτικὴ τὴν προσδιορίζει ὡς «συγκρητιστικὴ πολιτική», στὴν τέχνη καὶ στὸν πολιτισμὸ λέγεται «ἐκλεκτικισμός», ἐνῶ στὴν θρησκεία καλεῖται «Θρησκευτικὸς Συγκρητισμός».

Θρησκευτικὸς λοιπὸν Συγκρητισμὸς εἶναι ὁ συνδυασμὸς διαφορετικῶν πίστεων καὶ παραδόσεων, μὲ ἀνάμειξη πρακτικῶν διαφόρων σχολῶν σκέψης, μὲ σκοπὸ τὴν προσέγγιση διαφορετικῶν θρησκευτικῶν δογμάτων γιὰ τὴν ἐπιβολὴ μιᾶς δῆθεν ἑνότητας.

Ἔτσι, τὴν τελευταία ἰδίως δεκαετία, βλέπουμε μιὰ τρομερὴ καὶ ἀγωνιώδη προσπάθεια προσέγγισης διαφόρων θρησκευτικῶν δογμάτων καὶ δοξασιῶν, ἡ ὁποία στηρίζεται ἰδιαίτερα στὰ θέλγητρα τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ χρήματος, ἀλλὰ καὶ στὴν χρήση τῆς ἀπειλῆς καὶ τοῦ φόβου. Οὐσιαστικὰ ἐπιχειρεῖται μιὰ δῆθεν ἕνωση ὅλων τῶν θρησκειῶν, ἐπειδὴ ὑποτίθεται ὅτι ὅλες πιστεύουν στὸν ἴδιο Θεό –ἀφοῦ ἕνας εἶναι ὁ Θεός–, ἔτσι ὥστε τελικὰ νὰ καταλήξουμε σὲ μιὰ Πανθρησκεία, πολτοποιώντας οὐσι­αστικὰ κάθε ὑπάρχουσα ἔννοια θεολογίας καὶ πίστεως.

Ἐκτιμώντας λοιπὸν τὰ τεκταινόμενα σὲ παγκόσμιο ἀλ­λὰ καὶ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο, ὡς ἁπλὸς Ἕλλην καὶ Ὀρθόδοξος Χριστιανός, δηλώνω μετὰ παρρησίας ὅτι:

–Ἀπορρίπτω κάθε σκέψη καὶ μόνο γιὰ τὴν πολτοποίηση τῆς μόνης καὶ ἀληθινῆς πίστης στὸ Χριστὸ μὲ ἄλλα θρησκεύματα.

–Δὲν ἀποδέχομαι τὴν σύνθλιψη τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ ἕνα δῆθεν ἑνωτικὸ Χριστιανικὸ σχῆμα, μὲ τὴ μέθοδο τοῦ «φτηνοῦ παζαριοῦ» ἀ­ποδοχῆς ἀμοιβαίων ὑποχωρήσεων σὲ ὑψίστης σπουδαιότητας θεολογικὰ θέματα καὶ μάλιστα ὑπὸ τὴν πρω­τοκαθεδρία, ὅπως φαίνεται, τοῦ Πάπα.

–Διακηρύσσω ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη σὲ καμία περίπτωση δὲν εἶναι διαπραγματεύσιμη. Οἱ οἰκουμενικὲς σύνοδοι, οἱ ἱεροὶ κανόνες καὶ τὰ κελεύσματα τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν τίθενται ὑπὸ οὐδεμία ἀμφισβήτηση.

–Ἐπισημαίνω ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ δῆθεν ἑνωτικὲς κινήσεις ἐντάσσονται στὴν προσπάθεια ἑδραίωσης τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης ἢ μᾶλ­λον «Ἀταξίας», ἡ ὁποία ἐπιδιώκει τὴν διάλυση τῶν κρατῶν-ἐθνῶν, ἰσοπεδώνοντας τὰ συστατικὰ στοιχεῖα τῶν ἐθνικῶν ταυτοτήτων, μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία μιᾶς αὐταρχικῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Εἶναι πλέον πασιφανὲς ὅτι ὁ μεγάλος ἐχθρὸς τῆς παγκοσμιοποίησης εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ μαζί του ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία.

Προσωπικὰ δηλώνω στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἑλλάδας! Ἡ ὀρθοδοξία, οἱ ρίζες μας, ἡ πολιτιστική μας παράδοση, ἡ ταυτότητα τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἔ­θνους μας εἶναι ἱερὰ καὶ ἀ­παράβατα καὶ ἀπαιτεῖται νὰ τὰ διαφυλάξουμε ἀπαραβίαστα!

Ἔχουμε χρέος νὰ πολεμήσουμε μὲ κάθε τρόπο γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία! Μὲ γνώση, πίστη στὸ Χριστὸ καὶ στὶς δυνατότητές μας, ἀλλὰ καὶ πρωτίστως μὲ ἀγώνα, προσωπικὸ καὶ συλλογικό, στὸ τέλος ΕΜΕΙΣ θὰ νικήσουμε!

ΟΧΙ στὸν Οἰκουμενισμό!

ΟΧΙ στὴν Πανθρησκεία!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *